โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางกัลยาณี ตามสัตย์
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านกอรวก
กลุ่มงาน
ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
0655291666
รูปภาพ
รูปภาพ