โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิศมัย เครือสบจาง
ประเภทบุคลากร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
บ้านกอรวก
กลุ่มงาน
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว/อื่นๆ
ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
0937096453
รูปภาพ
รูปภาพ