โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางกชภัส เหล็กบังวัน
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านนาแส่ง
กลุ่มงาน
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0888077247
รูปภาพ
รูปภาพ