โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายสิกิจ กาวิลเครือ
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านแม่ปุ
กลุ่มงาน
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0979180510
รูปภาพ
รูปภาพ