โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางบังอร วงศ์ยาเป็ง
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รพ.สต.
บ้านแม่ปุ
กลุ่มงาน
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว/อื่นๆ
ตำแหน่ง
พนักงานทำความสะอาด
เบอร์โทรศัพท์
รูปภาพ
รูปภาพ