โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางอรวรรณ ทาหลี
ประเภทบุคลากร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
บ้านใหม่
กลุ่มงาน
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว/อื่นๆ
ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
0996295493
รูปภาพ
รูปภาพ