โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางวิรัลยุพา วงศ์ปัญญา
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านใหม่
กลุ่มงาน
เวชปฏิบัติครอบครัว
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์
0871931727
รูปภาพ
รูปภาพ