โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายอานนท์ อุ่นอ้าย
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านใหม่
กลุ่มงาน
ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์
0863732835
รูปภาพ
รูปภาพ