โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางจันทนา นันยะ
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านใหม่
กลุ่มงาน
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0642326439
รูปภาพ
รูปภาพ