โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางจันทร์จิรา ต๊ะวงค์
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รพ.สต.
บ้านวอแก้ว
กลุ่มงาน
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว/อื่นๆ
ตำแหน่ง
พนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องมือแพทย์
เบอร์โทรศัพท์
0932202086
รูปภาพ
รูปภาพ