โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางบัวซอน แสงบุตร
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รพ.สต.
บ้านวอแก้ว
กลุ่มงาน
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว/อื่นๆ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทันตกรรม
เบอร์โทรศัพท์
0837641642
รูปภาพ
รูปภาพ