โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางปาริชาติ สาแล๊ะ
ประเภทบุคลากร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
บ้านวอแก้ว
กลุ่มงาน
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว/อื่นๆ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรศัพท์
0846125779
รูปภาพ
รูปภาพ