โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางจุรีรัตน์ สมณะ
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านวอแก้ว
กลุ่มงาน
ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์
0861161824
รูปภาพ
รูปภาพ