โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนิชาภา มุ่งเหมือย
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รพ.สต.
บ้านแม่เชียงรายบน
กลุ่มงาน
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว/อื่นๆ
ตำแหน่ง
พนักงานทำความสะอาด
เบอร์โทรศัพท์
0863404665
รูปภาพ
รูปภาพ