โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกัลยรัตน์ สืบนันตา
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านแม่เชียงรายบน
กลุ่มงาน
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0987467495
รูปภาพ
รูปภาพ