โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศิริรัตน์ ผ่านภพ
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านนาแส่ง
กลุ่มงาน
เวชปฏิบัติครอบครัว
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
รูปภาพ
รูปภาพ