โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุภาลัคน์ จักรคำปิง
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านวอแก้ว
กลุ่มงาน
ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0812873329
รูปภาพ
รูปภาพ