โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางอารีย์ ไชยศร
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านวอแก้ว
กลุ่มงาน
เวชปฏิบัติครอบครัว
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0894350092
รูปภาพ
รูปภาพ