โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รพ.สต. (ถ่ายโอน) รพ.สต. (ไม่ถ่ายโอน)
67 65
รวม 132


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในกำกับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ลำดับที่ อำเภอ รพ.สต. (ถ่ายโอน) รพ.สต. (ไม่ถ่ายโอน) รวม
1 เมืองลำปาง 7 13 20
2 แม่เมาะ 3 2 5
3 เกาะคา 4 8 12
4 เสริมงาม 0 6 6
5 งาว 8 4 12
6 แจ้ห่ม 2 8 10
7 วังเหนือ 10 0 10
8 เถิน 0 18 18
9 แม่พริก 6 0 6
10 แม่ทะ 13 0 13
11 สบปราบ 0 4 4
12 ห้างฉัตร 10 0 10
13 เมืองปาน 4 2 6
รวม 67 65 132
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  • Copyright © 2023 กองสาธารณสุข