กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กิจกรรมกองสาธารสุข
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข 2สค65
เนื้อหา
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องพ่นสารเคมี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง เพื่อให้ตัวแทน อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นสารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สามารถทำหน้าที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและลดอัตราการป่วยจากโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคของประชาชนในจังหวัดลำปาง โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง.