โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านตึงใต้
ชื่อกิจกรรม
บริการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ ครั้งที่ 3 เครือข่าย รพ.สต.วังเหนือ
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
8 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
8 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยชนะ แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านร่องเคาะ ออกให้บริการหลังคลอดด้วยหัตถการ ทับหม้อเกลือ ให้แก่หญิงหลังคลอดในเขต รพ.สต.บ้านตึงใต้ จำนวน 2 ราย ตามแนวทางการจัดบริการแผนไทย First line service ของเครือข่าย รพ.สต.อำเภอวังเหนือ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ