โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านตึงใต้
ชื่อกิจกรรม
คัดกรองวัณโรคปอด ด้วย X-ray mobile ณ.รพ.สต.บ้านตึงใต้ วันที่ 2
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
1 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
1 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ได้ดำเนินการคัดกรองค้นหา ผู้ป่วยวัณโรคปอดด้วยการเอ๊กซเรย์ปอดในกลุ่มเป้าหมายอายุ 50 ปีขึ้นไปและอายุน้อยกว่า 50 ปีที่มีปัจจัยเสี่ยง โดยดำเนินการกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 2 ใน หมู่ 6 บ้านสารภี และหมู่ 9 บ้านร่มโพธิ์ทอง จำนวน 406 ราย สถานที่ ณ รพ.สต.บ้านตึงใต้ ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี