โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านตึงใต้
ชื่อกิจกรรม
โครงการสำรวจสุขภาวะโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุ
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
30 มกราคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
30 มกราคม 2567
เนื้อหา
วันที่ 30 มกราคม 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ ร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติในโครงการสำรวจสุขภาวะโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชอ่านผล X-ray ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ มีผู้เข้าร่วมฟังผล จำนวน 81 ราย