โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านตึงใต้
ชื่อกิจกรรม
พัฒนา รพ.สต.และประชุม อสม. ประจำเดือน มกราคม 2567
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
26 มกราคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
26 มกราคม 2567
เนื้อหา
วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ ได้ดำเนินการ ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อวางแผนคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอดด้วยการเอ๊กซเรย์ปอดในกลุ่มเป้าหมายอายุ 50 ปีขึ้นไป และอายุน้อยกว่า 50 ปี ที่มีปัจจัยเสี่ยง โดยดำเนินการ ในวันที่ 31 มกราคม 2567- 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ รพ.สต.บ้านตึงใต้ และจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับทีมแพทย์จาก รพ.ศิริราช ในโครงการสำรวจสุขภาวะโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุ วันที่ 30 มกราคม 2567