โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านตึงใต้
ชื่อกิจกรรม
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
19 มกราคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
19 มกราคม 2567
เนื้อหา
วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือและภาคีเครือข่ายอำเภอวังเหนือ ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวต ใขเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ จำนวน 2 ราย