โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านผาปังกลาง
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมสุ่มตรวจปริมาณโซเดียมในอาหารในครัวเรือนตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
17 เมษายน 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
17 เมษายน 2567
เนื้อหา
วันที่ 17 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ สสอ.อำเภอแม่พริก ร่วมกับ รพ.สต.บ้านผาปังกลาง ทำการสุ่มตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหารของแต่ละครัวเรือนในเขตของตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จำนวนตัวอย่างอาหารที่ใช้ในการสุ่มตรวจ จำนวน 30 ตัวอย่างจาก 30 ครัวเรือน พบเค็มน้อย(พบปริมาณโซเดียม 0.71-0.90%) จำนวน 11 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ36.67