โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านตึงใต้
ชื่อกิจกรรม
การบริการวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก(DT)ในผู้ใหญ่ เข็มที่2
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
11 มีนาคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
11 มีนาคม 2567
เนื้อหา
วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ จัดให้บริการคลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) เข็มที่ 2 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีอายุครบ 20 30 40 50 60 ปี ในปีงบประมาณ 2567 มีผู้มารับบริการทั้งหมด 85 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคคอตีบบาดทะยัก (dT) และคำแนะนำหลังได้รับวัคซีนด้วย