โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านตึงใต้
ชื่อกิจกรรม
บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจ่ายยาตรวจโรค เดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
21 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
21 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมเครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้จัดบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง โดยมีกิจกรรมการตรวจอาการทั่วไป และฟังผลการตรวจเลือดประจำปี มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการรวมทั้งหมด 183ราย