โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านตึงใต้
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)เข็ม 2
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
16 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
16 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV) เข็มที่ 2 ในกลุ่มนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 ราย และมัธยมศึกษา ปีที่3 จำนวน6ราย รวม 18 รายโรงเรียนวังทองวิทยาและโรงเรียนเมืองตึง ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัสHPV ในการดำเนินงานครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนพร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังได้รับวัคซีน