โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านตึงใต้
ชื่อกิจกรรม
ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลวังทอง เดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
15 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
15 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ มีการประชุม อสม.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสาร ติดตามการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้