โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านทุ่งฮั้ว
ชื่อกิจกรรม
ติดตามเยี่ยมบ้าน ฟื้นฟูสภาพ และประเมินความต้องการ ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง NPCU 9/2/67
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
9 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
9 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือได้ออกติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตรับผิดชอบเครือข่ายหน่วยบริหารปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว (NPCU รพ.สต.บ้านทุ่งฮั้ว) เพื่อวางแผนการดูแลฟื้นฟูต่อเนื่อง แนะนำญาติผู้ป่วยดูและต่อเนื่องตามบริบทของผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงการสำรวจและประเมินความต้องการความช่วยเหลือเพื่อวางแผนในการจัดตั้งศูนย์ยืม คืนอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน