โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านทุ่งฮั้ว
ชื่อกิจกรรม
งานบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV เข็มที่ 2 นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
5 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
5 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้วได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 2 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับเข็มที่ 1 ในปี พ.ศ.2565 จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย ณ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา