โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านเวียงใต้
ชื่อกิจกรรม
Well Baby Clinic คลินิคเด็กสุขภาพเด็กดี
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
2 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
2 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
รพ.สต.บ้านเวียงใต้จัดให้บริการคลินิคเด็กสุขภาพเด็กดี ให้บริการฉีดวัคซีนตามมารตฐานกลุ่มอายุ ให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กและตรวจพัฒนาการตามกลุ่มวัย ผู้รับริการการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ตามกลุ่มเป้าหมาย เราดูแลใส่ใจตั้งแต่ต้น เด็กๆทุกคนจะได้มีสุขภาพดีเติบโตสมวัยเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปนะคะ