โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านเวียงใต้
ชื่อกิจกรรม
ให้บริการเจาะแลปประจำปี ครั้งที่ 3
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
29 มกราคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
29 มกราคม 2567
เนื้อหา
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเวียงใต้ ร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลห้างฉัตร ให้บริการเจาะแลปประจำปีและตรวจเท้าเพื่อค้นหาภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มีผู้มารับบริการจำนวน 130 ราย