โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านห้วยเรียน
ชื่อกิจกรรม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านห้วยเรียน 7/2567
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
1 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
1 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลห้างฉัตร มีกิจกรรมเจาะเลือดผู้ป่วยเรื้อรังในเขตพื้นที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ โดยมีผู้รับบริการจำนวน 98 ราย