โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านห้วยเรียน
ชื่อกิจกรรม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านห้วยเรียน 6/2567
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
31 มกราคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
31 มกราคม 2567
เนื้อหา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ร่วมกับอสม.ในเขตพื้นที่ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่ เพื่อแนะนำการรักษาและติดตามการรักษา เนื่องจากผู้ป่วยพึ่งออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้าน