โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านห้วยเรียน
ชื่อกิจกรรม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านห้วยเรียน 5/2567
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
26 มกราคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
26 มกราคม 2567
เนื้อหา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางร่วมกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้านในเขตพื้นที่ เพื่อติดตามการรักษา พร้อมประเมินความพิการ