โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านห้วยเรียน
ชื่อกิจกรรม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านห้วยเรียน 4/2567
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
19 มกราคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
19 มกราคม 2567
เนื้อหา
19 มกราคม 2567 งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เปิดบริการคลินิกแพทย์แผนไทยให้บริการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ให้การรักษาโรคทางเวชกรรมไทย และหัตถเวชกรรมไทย (นิ้วล็อก/ข้อไหล่ติด/สะบักจม/ปวดหลัง/ปวดบั้นเอว/ปวดเข่า เป็นต้น)