โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านห้วยเรียน
ชื่อกิจกรรม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านห้วยเรียน 3/2567
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
18 มกราคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
18 มกราคม 2567
เนื้อหา
18 มกราคม 2567 งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้ทำกิจกรรมจัดทำสวนสมุนไพรในสถานบริการ เพื่อเป็นความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตพื้นที่ โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานเป็นหลักในการนำมาปลูกภายในสวน