โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านตึงใต้
ชื่อกิจกรรม
ให้บริการลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม หมู่ 1 บ้านตึงใต้
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
29 มีนาคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
29 มีนาคม 2567
เนื้อหา
วันที่ 29 มีนาคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ ได้ให้บริการลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเพื่อรองรับนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียว 30 บาทรักษาทุกที่ ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 ณ รพ.สต.บ้านตึงใต้ ซึ่งมีผู้รับบริการพิสูจน์ตัวตนทั้งหมด 150 คน