โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านตึงใต้
ชื่อกิจกรรม
คลีนิควัคซีนเด็ก EPI เดือนมีนาคม 2567
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
28 มีนาคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
28 มีนาคม 2567
เนื้อหา
วันที่ 28 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ จัดให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กอายุ 0-5 ปี โดยให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี พร้อมทั้งประเมินภาวะโภชนาการเด็กและให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กหลังการได้รับวัคซีน