โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านตึงใต้
ชื่อกิจกรรม
ติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเดือนมีนาคม 2567
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
26 มีนาคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
26 มีนาคม 2567
เนื้อหา
วันที่ 26 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ ได้ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง โดยได้ประเมินความต้องการการได้รับการดูแล วางแผนร่วมกันกับญาติผู้ดูแล กำหนดกิจกรรมและแผนการดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงติดตามการใช้ยาโรคประจำตัว การดูแลแผลกดทับ แนะนำการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สอนท่ากายบริหารแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล