โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านเวียงใต้
ชื่อกิจกรรม
ตรวจพัฒนาการเด็ก ฉัดวัคซีนให้แก้เด็ก 0-5 ปี
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
5 มีนาคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
5 มีนาคม 2567
เนื้อหา
งานส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงใต้ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนพื้นฐานให้แก่เด็ก 0-5 ปี จำนวน 15 ราย ให้บริการตรวจพัฒนาการโดยเครื่องมือ DSPM 3 ราย ให้สุขศึกษารายบุคคล