โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านเวียงใต้
ชื่อกิจกรรม
Home health care ติดตามเยี่ยมบ้านในผู้ป่วย Pallitive care
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
28 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
29 มีนาคม 2567
เนื้อหา
งานส่งเสริมสุขภาพติดตามเยี่ยมบ้าน Home health care ในผู้ป่วย Pallitive care จำนวน 5 ราย ติดตามอาการทั่วไปประเมินผู้ป่วยเตรียมความพร้อมในการใช้น้ำมันกัญชาในผู้ป่วยระยะท้าย ให้การพยาบาลเปลี่ยนสาย NG Tube ให้ผู้ป่วยที่บ้าน 1 ราย ให้คำแนะนำตามสภาพผู้ป่วยแก่ญาติและผู้ให้การดูแลตามสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล แนะนำการดูแลระบบการหายใจ การดูแลท่อช่วยหายใจ แนะนำการทำกายภาพบริหาร พลิกตะแคงตัว ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนาน