โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านตึงใต้
ชื่อกิจกรรม
ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม ตำบลวังทอง เดือน มีนาคม
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
13 มีนาคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
13 มีนาคม 2567
เนื้อหา
วันที่ 13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวังเหนือมีการประชุมอสม.ประจำเดือน มีนาคม 2567 เพื่อแจ้งข่าวสารติดตามการทำงานประจำปีงบประมาณ2567 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้