โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านทุ่งฮั้ว
ชื่อกิจกรรม
งานบริการฉีดวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก (DT) เข็มที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
29 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
29 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว เปิดให้บริการฉีด วัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) เข็มที่ 2 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT)