โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านเวียงใต้
ชื่อกิจกรรม
Well baby clinic ตรวจพัฒนาการ DSPM
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
23 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
23 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงใต้ ได้ดำเนินการการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่ม special PP ในกลุ่มอายุ 9, 18, 30 , 42 และ 60 เดือน ผลพบพัฒนาการปกติสมวัยร้อยละ 72.73 ผลสงสัยล่าช้าควรกระตุ้นพัฒนาการและตรวจซ้ำใน1เดือนร้อยละ 18.19 และผลพบว่าพัฒนาการล่าช้าส่งต่อเพื่อรับการตรวจและรักษาต่อที่ถูกต้องร้อยละ 9.09 ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัยทุกราย