โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านเวียงใต้
ชื่อกิจกรรม
FCT Family care team จ่ายยาให้กับผู้ป้วยโรคจิตเวช
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
27 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเวียงใต้ ร่วมกับทีมแพทย์ รพ.ห้างฉัตร ให้บริการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโรคจิตเวช พร้อมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย มีผู้มารับบริการจำนวน 12 ราย เยี่ยมบ้าน 3 ราย