โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านทุ่งฮั้ว
ชื่อกิจกรรม
งานให้บริการฉีดวัคซีนพื้นฐานเด็กตามนัดหมายและตรวจพัฒนาการตามกลุ่มวัย เดือน ก.พ. 67
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
21 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
21 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว จัดให้บริการฉีดวัคซีนพื้นฐานเด็กตามนัดหมายและตรวจพัฒนาการตามกลุ่มวัยในช่วงอายุเด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เพื่อประเมินภาวะโภชนาการเด็ก น้ำหนัก ส่วนสูง โภชนาการทางด้านอาหาร รวมถึงการให้บริการด้านการตรวจสุขภาพช่องปาก และแนะนำในการดูแลความสะอาดช่องปากของเด็กให้แก่ผู้ปกครอง