โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านเวียงใต้
ชื่อกิจกรรม
คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)​
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
12 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
14 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมี ได้มีโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)​ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ๔ หน่วย ๔ ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชมนพรรษาครบ 70 พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายนิคม แก้วดวงตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงใต้สังกัด อบจ.ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางอรวรรณ์ พรมศรี และนางผ่องพรรณ นามะเสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ให้ประชาสัมพันธ์โครงการและค้นหากลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงด้อยโอกาส เพื่อรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมต่อเนื่องที่โรงพยาบาลห้างฉัตร ซึ่งในพื้นที่มีสตรีกลุ่มเสี่ยงที่มาเข้ารับบริการทั้งสิ้น 53 ราย